KUNTAVAALIT 2021

Omat poliittiset pääteemani vaihtelevat valtuustokausittain. Usein samat tärkeäksi kokemani asiat toistuvat peräkkäisinä vuosina. Vuoden 2021 kuntavaaleihin teemoiksi ovat valikoituneet varhaiskasvatus ja koulutus, ympäristö, sekä hyvinvoinnin edistäminen. Teemat eivät kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö minulla löytyisi mielenkiintoa ja mielipiteitä myös muihin aiheisiin. Edeltävien vuosien teemoihin, videoihin ja materiaaleihin voit tutustua tämän sivun lopussa.

EDUSKUNTAVAALIT 2019

Varhaiskasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut ovat tärkeä investointi tulevaisuuteen. Hyvinvoivat lapset ja nuoret kasvavat hyvinvoiviksi aikuisiksi, jotka tuovat elinvoimaa ja työllisyyttä alueelle tulevaisuudessa. Tärkeintä on keskittyä näiden palveluiden ydintehtäviin, ja karsia turhia tehtäviä pois kuormittamasta työntekijöitä. Varhainen tuki, inkluusion riittävä resursointi ja vakaa rahoitus koko kentälle ovat tärkeässä roolissa laadukkaan kasvatuksen ja koulutuksen tarjoamisessa.

 

Toimenpiteitä:

 

 1. Ryhmä ja luokkakokoihin saatava paikallinen yläraja. Lasten tukitarpeiden määrä on huomioitava tämän rajan asettamisessa.

 2. Erityisopetuksen, oppilashuollon ja ohjaajien henkilöstömitoitusta on nostettava. Riittävä tukipalveluiden saaminen on elinehto laadukkaalle palveluntuotannolle.

 3. Perhepäivähoitajien työoloja on parannettava. Palkkaus, korvaukset, työnohjaus ja materiaalihankinnat on tehtävä toimiviksi ja kilpailukykyisiksi. 

 4. Koulujen ja varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksille stop. Jatkuva muutoksen tila kuormittaa henkilöstöä. Sopiva malli on etsittävä yhdessä työntekijöiden kanssa. Tämän jälkeen on annettava riittävä työrauha uusien käytänteiden vakiinnuttamiselle.

 5. Resurssien vakauttaminen. Tila, materiaali- ja henkilöstöresursseista on nipistetty vuosittain suuria määriä pois. Yksiköt joutuvat kamppailemaan leikkausten kanssa päivästä toiseen. Palveluita voi kehittää ja tehostaa kentän suunnasta jatkossakin, mutta pelkkä leikkauspolitiikka ei tätä toimintaa tue. 

Ympäristö

Yksi Joensuun viihtyvyystekijä on luonnon läheisyys ja vehreä kaupunkiympäristö. Kaupungin uudistustoimenpiteet ovat monin paikoin johtaneet siihen, että viheralueita on karsittu, puita kaadettu ja koko kaupunkikuvaa muutettu betonisen kolkoksi. Joensuun on pidettävä kiinni ilmasto- ja ympäristötavoitteistaan, sekä huolehdittava kaupungin hyvän luontosuhteen säilymisestä.

 

Toimenpiteitä:

 

 1. Jokaista kaadettua puuta kohden on istutettava kaksi lisää.

 2. Viheralueita ja asuinalueiden yhteyteen jääneitä metsäkaistaleita ei tule rakentaa täyteen. Kaupungin on parempi kasvaa leveyttä, kuin tiivistyä entisestään. 

 3. Joensuun on säilytettävä ilmastoedelläkävijän rooli. Innovatiiviset ratkaisut, ympäristövaikutusten arviointi ja kunnianhimoiset ilmastotavoitteet tukevat samalla Joensuun elinvoimaa ja näkyvyyttä.

 4. Luonto ja ympäristökasvatuksen roolia varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa on lisättävä. Positiivisen luontosuhteen syntyminen pienestä pitäen on yhteisen edun mukaista. 

 5. Ulkoilu ja virkistysalueiden kehittäminen ympäri vuoden toimiviksi ja monipuolisiksi harrastuspaikoiksi tukee hyvinvointia ja viihtyvyyttä. 

Hyvinvoinnin edistäminen

Kun sotepalvelut ovat siirtyneet Siun Soten vastuulle, on kaupungille jäänyt edelleen vastuu hyvinvoinnin edistämisestä. Hyvinvointia lisääviä tekijöitä ovat esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntapalvelut, terveyttä edistävät toiminnot, sekä osallisuuden parantaminen. Kaupungin on kattavalla palveluverkostolla ja suunnitelluilla investoinneilla tuettava kuntalaisten aktiivista elämäntapaa ja osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin. 

 

Toimenpiteitä:

 

 1. Matalan kynnyksen liikuntapalvelut: Siirretään painopistettä ammattiurheilusta harrastajille ja aloittelijoille. Lähiliikuntapaikkoja tarjolle kattavasti koko kaupungin alueelle. 

 2. Aktiviteetteja kaiken ikäisille: Kaupungin ja kansalaisopiston liikunnanohjaajat ja kulttuuriammattilaiset jalkautumaan päiväkoteihin, kouluihin, työpaikoille ja palvelutaloihin. 

 3. Kulttuuriliput jakoon työllisyys ja terveyspalveluihin. Kaupungin tulee tukea työttömiä, sairaseläkeläisiä sekä vähävaraisia tarjoamalla näille mahdollisuuksia kuluttaa kulttuuripalveluita kaupungin oman tarjonnan pohjalta.  

 4. Osallisuus päätöksentekoon: Kuntalaisia kuultava aidosti jo varhaisessa vaiheessa asioiden valmistelua. Joensuu mobiilisovellukseen vaikuttamissivu, jossa mahdollisuus vastata kyselyihin ja vaikuttaa siten päätöksentekoon.

 5. Rajapinta sotepalveluiden ja kaupungin välillä kuntoon. Siun soten ja Joensuun kaupungin välisen yhteyden parantaminen nostettava keskiöön. Yhdessä löydettävä ennalta ehkäisevien terveyspalveluiden parhaat menetelmät. 

 6. Järjestöjen, seurojen ja muiden vapaaehtoistyötä tekevien tahojen avustuksia on kasvatettava. Vapaaehtoistyö tuottaa hyvinvointia niin tekijöille, kun osallistujillekin. Harrastustakuu jokaisella Joensuulaiselle lapselle ja nuorelle

ALUEVAALIT 2022

Aluevaaleissa päätetään tulevan uuden hyvinvointialueen tulevaisuuden suunnasta ja kehityskulusta. Palveluiden piiriin kuuluvat niin kiireetön terveydenhuolto, akuutti terveydenhuolto, sosiaalipalvelut, vanhustenhuolto, kouluterveydenhuolto, neuvolapalvelut, kuin myös palo- ja pelastustoiminta. 

Itse lähden liikkeelle kahdella kärkiteemalla: henkilöstön hyvinvointi ja palveluiden saatavuus.

 

Henkilöstön hyvinvointi on avainasemassa toimivien sotepalveluiden järjestämisessä. Hyvinvoivassa työyhteisössä on miellyttävää työskennellä, ja alalle kouluttautuneet ammattilaiset eivät kuluta itseään loppuun. Myös alan vetovoima paranee, ja saamme uutta työvoimaa eläköityvän tilalle. Henkilöstön hyvinvointi on näin vahvasti yhteydessä palveluiden saatavuuteen: mikäli ei ole työntekijöitä, ei ole myöskään palveluita kuntalaisille. 

Palveluiden saatavuus, toisin sanoen hoitotakuu, on yksi SDP:n kärkiteemoista hyvinvointialuevaaleissa. Jokaisen on saatava tarpeellinen ja laadukas hoito ajoissa. Kuukausien jonot, ja monien päivien soitto-operaatiot lääkäriajan saamiseksi ovat valitettavan tuttuja monille kuntalaisille. Myös päivystys on usein pahasti ruuhkaantunut. Ennaltaehkäiseviin palveluihin on resurssoitu liian vähän, jolloin akuutimmat palvelumuodot pääsevät kuormittumaan. 

 

Kun henkilöstön hyvinvointi ja palveluiden saatavuus ovat hyvällä tasolla, on mahdollisuus lähteä kehittämään palveluita edelleen paremmiksi ja laajemmiksi. Perustan on kuitenkin aluksi oltava kunnossa.